Kabir, Shafquat, North South University, Bangladesh