A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Kabir, Shafquat, North South University
Kabir, Shafquat, North South University (Bangladesh)
Kalia, Sumrin, University of Karachi
Kapilashrami, Anuj
Kashena, Asojini Rachel, North Eastern Social Research Centre
Kataria, Shyamal
Kataria, Shyamal, Royal Holloway, University of London (United Kingdom)
Kessous, Hélène
Khalid, Amna
Khalil, Zarjina Tarana, North South University, Dhaka
Khalil, Zarjina Tarana, North South University
Krishnakumar, Ranjani